PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

JSEM POVINEN PŘIZNÁNÍ K DANÍ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PODAT? 

Pokud jsem se v roce 2018 stal vlastníkem nemovitosti a k 1.1.2019 jsem jako vlastník zapsán v katastru nemovitostí, popřípadě se v roce 2018 změnily parametry mé stávající nemovitosti, které ovlivňují výpočet daně – například situace, kdy jsem ke stávající stavbě přistavil, či jsem změnil rozlohu nebo účel pozemku (z pole jsem udělal stavební parcelu), je nutné, abych nejpozději do 31.1.2019 podal přiznání k dani z nemovitých věcí. 

Daňové přiznání musím podat rovněž v situaci, kdy jsem doposud v jednom kraji vlastnil více nemovitých věcí a některou z nich jsem v předchozím roce převedl na jinou osobu. V případě, že jsem byl vlastníkem jediné nemovitosti, kterou jsem do konce roku 2018 převedl na jiného vlastníka, není potřeba podávat daňové přiznání. Je ale nutné do konce ledna tohoto roku tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit. Pokud tak neučiním, mohlo by se stát, že bude finanční úřad úhradu daně požadovat po mě, a to i přesto, že již nejsem vlastníkem nemovitosti, které se daň týká. 

Netýká-li se mě ani jeden z výše uvedených případů, pak daňové přiznání za nemovitost znovu nepodávám. Od finančního úřadu obdržím složenku, a to dokonce i v případě, kdy se změní koeficient výpočtu daně pro obec, ve které se nemovitost nachází. Tuto skutečnost totiž úřad při stanovení výše daně z úřední povinnosti zohlední. 

Pokud jsem podal návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v roce 2018, ale změna byla do katastru nemovitostí zapsána až v roce 2019, musím daňové přiznání podat nejpozději do 3 měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl proveden zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Daňové přiznání se podává prostřednictvím formuláře, a to buď písemnou, nebo elektronickou formou. Formulář lze podat osobně na územním pracovišti finančního úřadu, který je místně příslušný vzhledem k obvodu, na jehož území se daná nemovitost nachází, nebo poštou či elektronicky prostřednictvím datové schránky. Zde je vhodné upozornit především na to, že osoby, které mají datovou schránku zřízenou, jsou povinny ji k podání daňového přiznání využít. 

CO JE DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ?

Daň z nemovitých věcí je jednou z majetkových daní, pod kterou spadá daň z vlastnictví pozemků, jednotek či staveb. Této dani podléhají všechny nemovitosti na území České republiky, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Daň se platí jednou ročně, a to finančnímu úřadu, který se nachází v obvodu dané nemovitosti. Její výše i ostatní podmínky se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. 

DO KDY JE NUTNÉ TUTO DAŇ UHRADIT?

Obecně platí, že je nutné daň z nemovitých věcí uhradit do 31. května. Přesáhne-li však výše vyměřené daně částku 5.000 Kč, je možné daň uhradit ve dvou splátkách, přičemž první polovinu daně musím zaplatit do konce měsíce května a druhou polovinu do konce měsíce listopadu.

BUDETE-LI POTŘEBOVAT POMOCI S VYPLNĚNÍM DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ, NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT. 

Zdroj: Ve spolupráci s advokátní kanceláří PetrášRezek s.r.o.  www.petrasrezek.cz